Tuesday, October 26, 2021 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : AC 125 ปี

โลโก้ ครบรอบ 125 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ


ความหมาย :
ตราสัญลักษณ์ของโลโก้นี้จะมีลักษณะเหมือนมีเส้นต่างๆ วนล้อมรอบโลโก้โรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งนี้เส้นต่างๆทีล้อมรอบมีสี แดง ขาว นํ้าเงิน ขาว แดง ก็เปรียบเสมือนเส้นทางเดินของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบันทุกคนทีก้าวเดินออกไปจากโรงเรียนอัสสัมชัญไปตามเส้นทางของตนเองและสร้างชื่อเสียง คุณงามความดี รับใช้ประเทศชาติ ในด้านต่างๆมากมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงผู้อื่น อีกทั้ง ยังสร้างชื่อ เสียงให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญในตลอดระยะเวลา 125 ปีทีผ่านมาจนถึงปจัจุบัน

สี:

สีแดง หมายถึงชาติ และ ความกล้าหาญในการต่อสู้ฟนั ฝ่าอุปสรรคต่างๆ

 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สุจริต

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ในตลอดระยะเวลา 125 ปีทีผ่านมาโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีความซื่อสัตย์ต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ดังในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาท่านหนึ่งได้ถวายคำกล่าวรายงานไว้ว่า อัสสัมชัญ จะถือซื่อสัตย์ต่อ คำว่า “พระ” และ “เจ้า” ซึ่งคำว่าพระก็หมายถึงในทางศาสนาและคำว่าเจ้าก็หมายถึงในทางสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเอง

 
สีทอง หมายถึง สีของการเฉลิมฉลองของอัสสัมชัญในโอกาสครบรอบ 125 ปี และเป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงปัจจุบันที่อัสสัมชัญเป็นยุคทอง มีความเจริญทางด้าน
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านนามธรรม และ รูปธรรม

 

สีธงชาติไทยที่ล้อมรอบ : แสดงให้เห็นถึงการที่ชื่อเสียงของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของอัสสัมชัญที่ได้ทำคุณงามความดีให้แก่ สังคมและประเทศชาติ
ตลอด 125 ปีที่ผ่านมา ดังท่อนเพลงท่อนหนึ่งในเพลงโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า“ชื่ออัสสัมชัญ นั้น เด่นมาช้านาน ยังมีพยานปรากฎรับรอง”

ออกแบบโดย  นายภัควัฒน์  ไกรสมสุข  ม.6/6  เลขประจำตัว 42679 , 15 กรกฎาคม 2552

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 by Assumption Association