Tuesday, October 26, 2021 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ

  นายกกิตติมศักดิ์และคณะที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ วาระปี พ.ศ. 2561-2563

                                                  

                                                            

                                                         นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ

                                                                   นายวัลลภ เจียรวนนท์

                                                                             รุ่น 76

                                                                         อสช 18537

                                                                         สมาชิก 662

          

                                                     

                                            ที่ปรึกษา                                                          ที่ปรึกษา

                        ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม                                 นายเกษม บุรินทรามาตย์

                                               รุ่น 67                                                               รุ่น 58

                                          อสช 13139                                                       อสช 12861

                                          สมาชิก 270                                                      สมาชิก 254

                                                    

                                             ที่ปรึกษา                                                         ที่ปรึกษา

                                      นายจรัญ บุรพรัตน์                                          ดร.รักษ์ อุณหโภคา

                                                 รุ่น 71                                                             รุ่น 73

                                             อสช 16340                                                    อสช 17621

                                             สมาชิก 456                                                    สมาชิก 576

                                                    

                                             ที่ปรึกษา                                                        ที่ปรึกษา

                                   ดร.ชุมพล พรประภา                                 นายอำพล รัตนสงวนวงศ์

                                                รุ่น 76                                                              รุ่น 76

                                            อสช 17331                                                     อสช 17526

                                            สมาชิก 542                                                    สมาชิก 563

                                                     

                                           ที่ปรึกษา                                                           ที่ปรึกษา

                               นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์                                  นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

                                              รุ่น 80                                                                รุ่น 82

                                          อสช 18382                                                       อสช 20314

                                         สมาชิก 4096                                                      สมาชิก 835

                                                     

                                           ที่ปรึกษา                                                            ที่ปรึกษา

                                 นายวิวัฒน์ อวศิริพงษ์                                    นายอภัยชนม์ วัชรสินธ์ุ

                                              รุ่น 85                                                                รุ่น 85

                                          อสช 1168                                                        อสช 21171

                                         สมาชิก 922                                                       สมาชิก 922

                                                     

                                          ที่ปรึกษา                                                           ที่ปรึกษา

                        ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน                               นายพีระ กาญจนภพ

                                             รุ่น 86                                                                รุ่น 90

                                          อสช 22972                                                      อสช 22280

                                         สมาชิก 1079                                                   สมาชิก 1014

                          

                                         ที่ปรึกษา

                                  มาสเตอร์ทบ เสนีย์

 คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ วาระปี พ.ศ. 2561-2563

 

 

นายกสมาคมอัสสัมชัญ

นายประภากร  วทานยกุล

รุ่น 88

อสช  22066

สมาชิก 4004

 

 

 อุปนายกคนที่ 1

นายนที  สิทธิประศาสน์

รุ่น 94

อสช 24283

สมาชิก 1811

 

อุปนายกคนที่ 2

พล.ร.อ.ประพฤติพร  อักษรมัต

รุ่น 89

อสช 22439

สมาชิก 1033

 

อุปนายกคนที่ 3

นายพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์

รุ่น 94

อสช 24278

สมาชิก 4034

               

อุปนายกคนที่ 4

นายสมชาย  จุฬาวไลวงศ์

รุ่น 93

อสช 23810

สมาชิก 4029

  

เลขาธิการ

นายกฤชพล  นำศิริกุล

รุ่น 88

อสช 23019

สมาชิก 4027

 

รองเลขาธิการ

ดร.สิทธิชัย  ปริญญานุสรณ์

รุ่น 102

อสช 27834

สมาชิก 4000
 

 

รองเลขาธิการ

(ประสานสัมพันธ์)

นายอุดมเดช  ภิรมย์สวัสดิ์

รุ่น 95

อสช 24577

สมาชิก 4003


 

เหรัญญิก

นายศุภโชค  โฆษ์วงศ์

รุ่น 103

อสช 28054

สมาชิก 1413

 

นายทะเบียน

นายภูสิฏฐ์  ศรีโรจนภิญโญ

รุ่น 104

อสช 28984

สมาชิก 1449

 

 ฝ่ายทะเบียน

นายฉลองรัฐ  เพียรวนิช

รุ่น 104

อสช 28863

สมาชิก 4010

 

 

ประธานประชาสัมพันธ์

นายสาธิต  สถีระศรินทร์

รุ่น 94

อสช 24313

สมาชิก 1184


 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอุดม  อุดมวุฒินันท์

อสช 26320

สมาชิก 4011


 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสิทธิภาส  เนตรทิพย์

รุ่น 121

อสช 40332

สมาชิก 4028

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายรังสิมันต์  เจริญสุข

รุ่น 93

อสช 26835

สมาชิก 3982

 

 

ประธานหารายได้

นายสุชาติ  เตียนโพธิทอง

รุ่น 92

อสช 24826

สมาชิก 1255


 

ฝ่ายหารายได้

นายพรต เสตสุวรรณ

รุ่น 94

อสช 24211

สมาชิก 4020

 

ฝ่ายหารายได้

นายพิชัย  วงศ์ไวศยวรรณ

รุ่น 94

อสช 26018

สมาชิก 4058


                          

 

ฝ่ายหารายได้

นายพีระพล  พิภวากร

รุ่น 112

อสช 38626

สมาชิก 4005
 

   

ประธานฝ่ายกีฬา

นายสงกรานต์  สิงห์รัตนกุล

รุ่น 94

อสช 24175

สมาชิก 1172

 

ฝ่ายกีฬา

นายวิศิษฐ์  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

รุ่น 100

อสช 26669

สมาชิก 1360

 

ฝ่ายกีฬา

นายสุรศักดิ์  ศิริวัฒนเจริญ

รุ่น 110

อสช 32390

สมาชิก 4030

 

ฝ่ายกฎหมาย

นายอมรศักดิ์  พิมานทิพย์

รุ่น 95

อสช 24643

สมาชิก 4008

 

กรรมการกลาง

นายปริญญา  จ่างตระกูล

รุ่น 88

อสช 22250

สมาชิก 4026

 

กรรมการกลาง

ผศ.นพ.ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์

รุ่น 88

อสช 22317 

สมาชิก 1023

 

กรรมการกลาง

นายชัยวัฒน์  วงศ์ศรีชนาลัย

รุ่น 88

อสช 25083

สมาชิก 1265
 


              
กรรมการกลาง

นายสงวน  รัถการโกวิท

รุ่น 89

อสช 22277

สมาชิก 1013

 

กรรมการกลาง

นายครรชิต  ปุณยกนก

รุ่น 100

อสช 26465

สมาชิก 4025

 

กรรมการกลาง

คุณอนุวัต  ชัยกิตติวนิช

รุ่น 102

อสช 27790

สมาชิก 4094


                          

 

กรรมการกลาง

นายปรีดี  ชัยรัตน์

รุ่น 110

อสช 32132

สมาชิก 1501

 

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย

 

 

ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

มาสเตอร์วีรวัฒน์  สุวรรณศร

                               

                                                       

                                                           

                                                    

                                              

                                                     

                                                                                                          

Copyright © 2009 by Assumption Association