Wednesday, April 25, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ

 

 

 

 

นายกสมาคมอัสสัมชัญ

นายประภากร  วทานยกุล

รุ่น 88

อสช  22066

 

 

 

อุปนายกคนที่ 1

นายนที  สิทธิประศาสน์

รุ่น 94

อสช 24283

 

อุปนายกคนที่ 2

พล.ร.อ.ประพฤติพร  อักษรมัต

รุ่น 89

อสช 22439

 

อุปนายกคนที่ 3

นายพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์

รุ่น 94

อสช 24278


               

อุปนายกคนที่ 4

นายสมชาย  จุฬาวไลวงศ์

รุ่น 93

อสช 23810

 

เลขาธิการ

นายกฤชพล  นำศิริกุล

รุ่น 88

อสช 23019

 

รองเลขาธิการ

ดร.สิทธิชัย  ปริญญานุสรณ์

รุ่น 102

อสช 27834
 

 

รองเลขาธิการ

(ประสานสัมพันธ์)

นายอุดมเดช  ภิรมย์สวัสดิ์

รุ่น 95

อสช 24577


 

เหรัญญิก

นายศุภโชค  โฆษ์วงศ์

รุ่น 103

อสช 28054

 

นายทะเบียน

นายภูสิฏฐ์  ศรีโรจนภิญโญ

รุ่น 104

อสช 28984

 

 ประชาสัมพันธ์

นายสาธิต  สถีระศรินทร์

รุ่น 94

อสช 24313

 

กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอุดม  อุดมวุฒินันท์

รุ่น 95

อสช 26320


 

กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสิทธิภาส  เนตรทิพย์

อสช 40332


 

กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายรังสิมันต์  เจริญสุข

รุ่น 93

อสช 26835

  ประธานหารายได้

นายสุชาติ  เตียนโพธิทอง

รุ่น 92

อสช 24826

 

 

กรรมการ

ฝ่ายหารายได้

นายพรต  เสตสุวรรณ

รุ่น 94

อสช 24211


 

กรรมการ

ฝ่ายหารายได้

นายพิชัย  วงศ์ไวศยวรรณ

รุ่น 94

อสช 26018

 

กรรมการ

ฝ่ายหารายได้

นายพีระพล  พิภวากร

รุ่น 112

อสช 38626


                          

ประธานฝ่ายกีฬา

นายสงกรานต์  สิงห์รัตนกุล

รุ่น 94

อสช 24175


 

   

กรรมการ

ฝ่ายกีฬา

นายวิศิษฐ์  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

รุ่น 100

อสช 26669

 

 กรรมการ

ฝ่ายกีฬา

นายสุรศักดิ์  ศิริวัฒนเจริญ

รุ่น 110

อสช 32390

 

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมาย

นายอมรศักดิ์  พิมานทิพย์

รุ่น 95

อสช 24643

 

กรรมการ

นายครรชิต  ปุณยกนก

รุ่น 100

อสช 26465

 

 กรรมการ

นายฉลองรัฐ  เพียรวนิช

รุ่น 104

อสช 28863

 

กรรมการ

นายปริญญา  จ่างตระกูล

รุ่น 88

อสช 22250 

 

กรรมการ

ผศ.นพ.ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์

รุ่น 88

อสช 22317
 


              
กรรมการ

นายชัยวัฒน์  วงศ์ศรีชนาลัย

รุ่น 88

อสช 25083

 

กรรมการ

นายอนุวัต  ชัยกิตติวนิช

รุ่น 102

อสช 27790

 

กรรมการ

คุณสงวน  รัถการโกวิท

รุ่น 89

อสช 22277


                          

 

กรรมการ

นายปรีดี  ชัยรัตน์

รุ่น 110

อสช 32132

 

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย

 

 

ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

มาสเตอร์วีรวัฒน์  สุวรรณศร

                               

                                                       

                                                           

                                                    

                                              

                                                     

                                                                                                          

Copyright © 2009 by Assumption Association