Monday, May 27, 2019 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ

นายกกิตติมศักดิ์และคณะที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ วาระปี พ.ศ.2561-2563

                                      

                                    นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ

                                            นายวัลลภ  เจียรวนนท์

                                              อสช 18537  รุ่น 76

 

                                                

       ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม                           นายเกษม  บุรินทรามาตย์

                       ที่ปรึกษา                                                        ที่ปรึกษา

                อสช 13139 รุ่น 67                                        อสช 12861 รุ่น 58

 

                            

       พล.อ.อ.ประวิช  พจนประพันธ์                                 นายจรัญ  บุรพรัตน์

                        ที่ปรึกษา                                                     ที่ปรึกษา

                 อสช 16187 รุ่น 70                                        อสช 16340 รุ่น 71 

 

                            

              ดร.รักษ์  อุณหโภคา                                  นายอำพล  รัตนสงวนวงศ์

                        ที่ปรึกษา                                                      ที่ปรึกษา

                อสช 17621 รุ่น 73                                        อสช 17526 รุ่น 76

 

                            

             นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์                              นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์

                      ที่ปรึกษา                                                        ที่ปรึกษา

                อสช 18382 รุ่น 80                                        อสช 20314 รุ่น 82                       

 

                            

            นายจิรพรรณ  อังศวานนท์                               นายวิวัฒน์  อวศิริพงษ์

                          ที่ปรึกษา                                                    ที่ปรึกษา

                   อสช 20586 รุ่น 84                                      อสช 24131 รุ่น 85                             

 

                                                

               ศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน                                 นายประภากร  วทานยกุล

                          ที่ปรึกษา                                                  ที่ปรึกษา

                  อสช 22972 รุ่น 86                                     อสช 22066 รุ่น 88

 

        

                   มาสเตอร์ทบ  เสนีย์

                        ที่ปรึกษา

 

                          คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ วาระปี พ.ศ.2561-2563

                                                 

                                                  พล.ร.อ.ประพฤติพร  อักษรมัต

                                                        นายกสมาคมอัสสัมชัญ

                                                           อสช 22439 รุ่น 89

 

                                      

            นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์                    นายสงวน รัถการโกวิท                 นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์

              อุปนายก คนที่ 1                              อุปนายก คนที่ 2                            อุปนายก คนที่ 3

             อสช 21171 รุ่น 85                         อสช 22277 รุ่น 89                         อสช 24420 รุ่น 90        

                 

              นายศุภกร พลกุล                       ดร.นันทพลพงษ์ไพบูลย์                    นายพีระ กาญจนภพ

              อุปนายก คนที่ 4                                 เหรัญญิก                                        เลขาธิการ

              อสช 23151 รุ่น 92                       อสช 22347 รุ่น 89                           อสช 22280 รุ่น 90

                 

         นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล                  นายณัฐสิทธิ์ อิทธิถาวร            พล.ร.ต.กฤษฎิ์กมล กีรติบุตร

         รองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร               รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม            ประธานประชาสัมพันธ์ 

            อสช 31698 รุ่น 109                          อสช 25454 รุ่น 97                  อสช 22808 รุ่น 90

                 

         นายอุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์              นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร         นายถวัลย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ

        รองประธานประชาสัมพันธ์                       ประธานหารายได้                  รองประธานหารายได้

              อสช 24577 รุ่น 95                       อสช 23553 รุ่น 91                       อสช 25319 รุ่น 97     

                 

             ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์                   นายพลิษฐ์ มหาดำรงค์กุล                  นายจตุรงค์ เตชะกำพุ

               ประธานสโมสร                            รองประธานสโมสร                           นายทะเบียน

             อสช 22245 รุ่น 89                     อสช 24739 รุ่น 92                            อสช 22379 รุ่น 86

                  

       นายสิทธิชัย รัตนเกียรติสกุล                 นายภาณุพันธ์ วิชชุประภา     นายสงกรานต์ สิงห์รัตนกุล

               ผู้ช่วยนายทะเบียน                           ประธานกีฬา                          รองประธานกีฬา

       อสช 34022 รุ่น 112                          อสช 22258 รุ่น 89                   อสช 24175 รุ่น 94

                       

          นายชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย               ดร.อนิรุทธิ์ สมุทรโคจร                 นายวันชัย ศุภพยัคฆ์ 

              ประธานปฏิคม                                 กรรมการกลาง                                กรรมการกลาง

                อสช 25083 รุ่น 88                       อสช 23067 รุ่น 93                       อสช 22088 รุ่น 88

                 

                 นายสักกะพงษ์ บุญมี                  นายไพฑูรย์ เด่นวิกรม           นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

                       กรรมการกลาง                          กรรมการกลาง                       กรรมการกลาง

                   อสช 28008 รุ่น 99                    อสช 26745 รุ่น 96                  อสช 27046 รุ่น 101

                  

       นายจุมภฏ รวยเจริญทรัพย์       นายพิเชษฐ์ มโนมัยพัฒนาสุนทร            นายสุรศักดิ์ ศิริวัฒนเจริญ

                กรรมการกลาง                            กรรมการกลาง                              กรรมการกลาง

          อสช 28923 รุ่น 104                     อสช 28916 รุ่น 104                      อสช 32390 รุ่น 110

                 

        นายเครดิต พิมพ์พิสิฐภาวร               นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย      ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

                  กรรมการกลาง                               กรรมการกลาง         ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

             อสช 33204 รุ่น 111                        อสช 35699 รุ่น 115

            

      ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์             มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร

       อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ           คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 by Assumption Association